Có 1 kết quả:

long đầu lão đại

1/1

Từ điển phổ thông

ông chủ lớn