Có 1 kết quả:

bàng quyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người nước Nguỵ thời Chiến quốc cùng Tôn Tẫn theo học Nguyễn Cốc Tử làm tướng nước Nguỵ, ghét tài Tôn Tẫn mà chặt chân bạn, sau Tôn Tẫn làm tướng nước Tề, hai Tề Nguỵ giao tranh, Tôn Tẫn vây khốn Bàng Quyên ở Mã lăng, Quyên cùng đường phải tự tử.