Có 1 kết quả:

bàng thạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. To lớn, vĩ đại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn, vĩ đại.