Có 1 kết quả:

bàng bàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ lớn lao hưng thịnh.

Một số bài thơ có sử dụng