Có 1 kết quả:

quy công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chồng có vợ thông dâm với người khác.