Có 1 kết quả:

quy tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quy tử 龜子.