Có 1 kết quả:

quy hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật quý, đồng bạc.