Có 1 kết quả:

giáo đường

1/1

giáo đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giáo đường, nhà thờ, nơi làm lễ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn để thi hành các nghi lễ tôn giáo — Ngày nay hiểu là ngôi nhà thờ Gia Tô Giáo.