Có 2 kết quả:

minhmính

1/2

minh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nõn chè, mầm chè
2. chè, trà

mính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nõn chè, mầm chè
2. chè, trà

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trà hái muộn. § Cũng như “xuyễn” 荈.
2. (Danh) Phiếm chỉ trà. ◎Như: “hương mính” 香茗 trà thơm, trà hương.
3. (Tính) Ngày xưa đồng nghĩa với “mính” 酩, xem “mính đính” 酩酊.

Từ điển Thiều Chửu

① Nõn ché, mầm chè.
② Thứ chè hái muộn cũng gọi là minh.
③ Chè, trà. Như hương minh 香茗 trà thơm, trà hương.

Từ điển Trần Văn Chánh

Nõn chè, mầm chè (trà). (Ngr) Chè, trà: 香茗 Chè hương, chè thơm; 品茗 Uống chè, uống trà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nõn trà. Lá trà non. Ta có người đọc là Dánh.

Từ ghép 2