Có 1 kết quả:

yī yī duì yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

one-to-one correspondence