Có 1 kết quả:

yī dīng bù shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) illiterate
(2) ignorant