Có 1 kết quả:

yī dīng diǎn

1/1

yī dīng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a tiny bit
(2) a wee bit