Có 1 kết quả:

yī xià zi

1/1

yī xià zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a short while
(2) all at once
(3) all of a sudden