Có 1 kết quả:

yī qiū zhī hé

1/1

yī qiū zhī hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jackals of the same tribe (idiom); fig. They are all just as bad as each other.