Có 1 kết quả:

yī jǔ chéng gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) success at one go
(2) to succeed at the first attempt