Có 1 kết quả:

yī shì wú chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have achieved nothing
(2) to be a total failure
(3) to get nowhere