Có 1 kết quả:

Yī Èr bā Shì biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanghai Incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai