Có 1 kết quả:

yī dài bù rú yī dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be getting worse with each generation