Có 1 kết quả:

yī chuán shí , shí chuán bǎi ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ ㄕˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) news pass quickly from mouth to mouth (idiom)
(2) an infectious disease spreads quickly (old meaning)