Có 2 kết quả:

yī gòngyí gòng

1/2

yī gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

altogether

yí gòng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cả thảy, tất cả