Có 1 kết quả:

yī zài

1/1

yī zài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lặp đi lặp lại

Từ điển Trung-Anh

repeatedly