Có 1 kết quả:

yī zé yǐ xǐ , yī zé yǐ yōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

happy on the one hand, but worried on the other (idiom)