Có 1 kết quả:

yī láo yǒng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get sth done once and for all