Có 1 kết quả:

yī dòng bù dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

motionless