Có 1 kết quả:

yī bàn tiān

1/1

yī bàn tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a day or two
(2) soon