Có 1 kết quả:

yī kǒu qì

1/1

yī kǒu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one breath
(2) in one breath
(3) at a stretch