Có 1 kết quả:

yī hū bǎi nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

one command brings a hundred responses (idiom); having hundreds of attendants at one's beck and call