Có 1 kết quả:

yī chàng yī hè

1/1

yī chàng yī hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to echo one another (idiom)