Có 1 kết quả:

yī tuán

1/1

yī tuán

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn, lũ, bọn