Có 1 kết quả:

yī tuán luàn zāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

a chaotic mess