Có 1 kết quả:

yī tuán zāo

1/1

yī tuán zāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chaos
(2) bungle
(3) complete mess
(4) shambles