Có 1 kết quả:

yī tuán hé qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep on the right side of everyone (idiom)
(2) warm and affable

Một số bài thơ có sử dụng