Có 1 kết quả:

yī duō duì yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

one-to-many correspondence