Có 1 kết quả:

yī cùn guāng yīn yī cùn jīn , cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. An interval of time is worth an ounce of gold, money cannot buy you time. (idiom)
(2) fig. Time is precious and must be treasured.