Có 1 kết quả:

yī duì

1/1

yī duì

giản thể

Từ điển phổ thông

đôi, cặp

Từ điển Trung-Anh

(1) couple
(2) pair