Có 1 kết quả:

yī zhǎn shēn shǒu

1/1

yī zhǎn shēn shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to showcase one's (unique) talents
(2) to display one's (individual) prowess