Có 1 kết quả:

yī nián zhī jì zài yú chūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the whole year must be planned for in the spring (idiom)
(2) early planning is the key to success