Có 1 kết quả:

yī nián bàn

1/1

yī nián bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a year and a half

Một số bài thơ có sử dụng