Có 1 kết quả:

yī nián bàn zǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

about a year