Có 1 kết quả:

yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (idiom); once bitten twice shy