Có 1 kết quả:

yī tán zhǐ qǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a snap of the fingers (idiom); in a flash
(2) in the twinkling of an eye

Một số bài thơ có sử dụng