Có 1 kết quả:

yī wǎng qíng shēn

1/1

yī wǎng qíng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deeply attached
(2) devoted