Có 1 kết quả:

yī wǎng wú qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to advance courageously (idiom)
(2) to press forward