Có 1 kết quả:

yī niàn zhī chā

1/1

yī niàn zhī chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) momentary slip
(2) false step
(3) ill-considered action