Có 1 kết quả:

yī yīng

1/1

yī yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all
(2) every