Có 1 kết quả:

yī shǒu bāo bàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take care of a matter all by oneself
(2) to run the whole show