Có 1 kết quả:

yī shǒu zhē tiān

1/1

yī shǒu zhē tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to hide the sky with one hand
(2) to hide the truth from the masses