Có 1 kết quả:

yī sǎo ér kōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sweep clean
(2) to clean out