Có 1 kết quả:

yī bǎ hǎo shǒu

1/1

yī bǎ hǎo shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expert
(2) dab hand