Có 1 kết quả:

yī bǎ shǐ yī bǎ niào ㄧ ㄅㄚˇ ㄕˇ ㄧ ㄅㄚˇ ㄋㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have endured all sorts of hardships (to raise one's children) (idiom)